pronunzja: IPA: [dɪtːsjʊˈnɐrjʊ]

Traduzzjonijiet fil Ingliż:

 • dictionary         
  (Noun  ) (noun   )
   
  publication that explains the meanings of an ordered list of words
   
  publication that explains the meanings of an ordered list of words
 • vocabulary   
  (noun   )

Tifsiriet oħra:

 
dictionary

Picture dictionary

dictionary
dictionary

Frażijiet simili fl-dizzjunarju Malti Ingliż. (2)

dizzjunarju personalizzatcustom dictionary
għandi bżonn dizzjunarju; I need a dictionary

    Uri declension

Eżempju sentenzi bi "dizzjunarju", memorja ta traduzzjoni

add example
EMENDI GĦALL-APPENDIĊI ‧ (ID-DIZZJUNARJU TAD-DATAAMENDMENTS TO APPENDIX ‧ (DATA DICTIONARY
ISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles – Implementation of WWH-OBD communication requirements – Part ‧ – Common emissions-related data dictionary (Vetturi tat-triq – Implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' komunikazzjoni WWH-OBD – Parti ‧ – Dizzjunarju tad-data komuni relatata ma' l-emissjonijietISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles- Implementation of WWH-OBD communication requirements- Part ‧- Common emissions-related data dictionary
Bħal Manwal Bergey tal-Batterjoloġija Sistematika, Il-Ħmira, studju tassonomiku minn Lodder u Kreger van Rij, Ainsworth u Bisby Dizzjunarju tal-Fungi minn Hawksworth, Sutton u Ainsworth jew Il-Genus Aspergillus minn Raper u FennellSuch as Bergey
Skont it-tifsira mogħtija fid-dizzjunarju Pollakk ippubblikat f’Vilnius fl-‧, normalment din kienet tirreferi għal-laħam tal-majjalAccording to the definition in the Polish dictionary published in Vilnius in ‧, it usually referred to pork
Magni ta’ l-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
Insibu referenzi għal dan il-ġobon fil-kitbiet ta’ Jovellanos (tas-seklu XVIII); fid-Dizzjunarju Ġeografiku ta’ Madoz, ippubblikat fil-bidu tas-seklu ‧ u fil-Curso de Agricultura Elemental ta’ Dionisio Martín Ayuso, ippubblikat fl-aħħar tas-seklu XIXThere are references to this cheese in the writings of Jovellanos (‧th century); in the Diccionario Geográfico de Madoz (geographical dictionary of Madoz), published at the beginning of the ‧th century, and in the Curso de Agricultura Elemental (elementary agricultural course book) by Dionisio Martín Ayuso, published at the end of the ‧th century
Dejta dettaljata individwali għal kull kampjun ittestjat bħala parti mill-pjan tat-teħid tal-kampjun; Din l-informazzjoni għandha tkun ippreżentata bħala dejta raffa billi jintuża d-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta previsti fl-Artikoluindividual detailed data for each sample tested as part of the sampling plan; that information must be submitted in as raw data using the Data Dictionary and the data collection forms provided for in Article
* Ipertrofija tal-endometriju hija terminoloġija tad-dizzjunarju MedDRA li tirrappreżenta r-riżultati dwar il-ħxuna sonografika tal-endometriju* Endometrial hypertrophy is a MedDRA dictionary term that represents sonographic endometrial thickness findings
Dan id-dizzjunarju u l-formoli se jiġu stabbiliti mill-KummissjoniThis dictionary and forms shall be established by the Commission
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw ir-riżultati ta' l-investigazzjoni elettronikament fil-forma ta' data mhux ipproċessata bl-użu ta' dizzjunarju tad-data u formoli tal-ġbir tad-data pprovduti mill-KummissjoniThe Member States shall submit the results of the investigation electronically in the form of raw data using a data dictionary and data collection forms provided by the Commission
Fi żminijiet aktar riċenti, il-fama tal-prodott tintwera bl-inklużjoni tal-isem u l-ispjegazzjoni preċiża fid-Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Id-Dizzjunarju Zingarelli tal-Lingwa TaljanaIn more recent times, the fame of the product is demonstrated by the inclusion of the name and an accurate definition in the Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Zingarelli Dictionary of the Italian Language
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sal-‧ ta’ Diċembru ‧ il-format tad-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta li jridu jintużaw fit-tfassil tar-rapport imsemmi fil-paragrafu ‧ mill-awtoritajiet kompetentiThe Commission shall establish by the ‧ December ‧ the format of the Data Dictionary and data collection forms to be used in the drawing up of the report referred to in paragraph ‧ by the competent authorities
Magni tal-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sat-‧ ta’ Novembru ‧ l-format tad-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta li jridu jintużaw fit-tfassil tar-rapport imsemmi fil-paragrafu ‧ mill-awtoritajiet kompetentiThe Commission shall establish by the ‧ November ‧ the format of the Data Dictionary and data collection forms to be used in the drawing up of the report referred to in paragraph ‧ by the competent authorities
L-isem jidher fil-Prūsų-lietuvių kalbų žodynas [id-Dizzjunarju mill-Prussu għal-Litwan] ta’ Theodor Lepner tal-‧ u fid-dizzjunarji mil-Litwan għall-Ġermaniż ippubblikati minn Philipp Ruhig fl-‧, Christian Moeleke fl-‧ u minn Friedrich Kurschat flThe name appears in Theodor Lepner’s Prūsų-lietuvių kalbų žodynas [Prussian-Lithuanian Dictionary] of ‧ and in Lithuanian-German dictionaries published by Philipp Ruhig in ‧, Christian Moeleke in ‧ and Friedrich Kurschat in
F'postijiet oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet komunament aċċettati tagħhom (dizzjunarju), jekk ma tingħatax definizzjoni lokali għal kontroll partikolariElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings, unless a local definition for a particular control is given
Id-Deċiżjoni SCH/Kumm-ex ‧ rev. ipprovdiet ukoll li l-proċedura kompjuterizzata msemmija qabel għandha tiġi applikata skond il-prinċipji msemmija fid-dizzjunarju tad-data mehmuż maDecision SCH/Com-ex (‧ rev. also provided that the aforementioned computerised procedure should be applied pursuant to the principles laid down in the data dictionary attached thereto (contained in document SCH ‧ Vision (‧ rev. ‧, entitled
ISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles – Implementation of WWH-OBD communication requirements – Part ‧ – Common message dictionary (Vetturi tat-triq – Implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' komunikazzjoni WWH-OBD – Parti ‧ – Dizzjunarju ta' messaġġi komuniISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles- Implementation of WWH-OBD communication requirements- Part ‧- Common message dictionary
F'istanzi oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet aċċettati komunement (dizzjunarjuElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings
Jekk ir-riproduzzjoni ta' trade mark Komunitarja f'dizzjunarju, f'enċiklopedija jew f'xogħol ta' referenza simili tagħti l-impressjoni li din tikkostitwixxi l-isem ġeneriku tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade mark hija reġistrata, il-pubblikatur tax-xogħol għandu, fuq talba tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja, jagħmel ċert li sa mhux iktar tard mill-edizzjoni li jkun imiss tal-pubblikazzjoni, r-riproduzzjoni tat-trade mark tkun tinkludi indikazzjoni li din hija trade mark reġistrataIf the reproduction of a Community trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the Community trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark
Id-Dizzjunarju jispjega ċ-Ciauscolo bħala zalzett artab ħafna, magħmul mix-xaħam tal-majjal ta' kwalità għolja u laħam kkapuljat fin ħafna, miżjud bit-tewm u l-ħwawar għall-palat, kemxejn iffumigat, karatteristika tar-reġjun ta' Marche u jagħti d-data tal-‧ bħala s-sena li fiha oriġina l-isemThe Dictionary defines ciauscolo as a very soft sausage, made with high-quality pork fat and very finely mined meat, flavoured with garlic and spices, slightly smoked, characteristic of the Marches and dates the origin of the name to
Skont id-definizzjoni fl-iSłownik Staropolski (dizzjunarju tal-lingwa Pollakka qadima), obwarzanek hija 'tip ta' pasta bil-forma ta' romblu mdawwar ċirku, probabbilment imsajjar fil-fwar qabel ma tinħema'According to the definition in the Słownik Staropolski (dictionary of old Polish), an obwarzanek is a type of pastry in the form of a roll twisted into a ring, probably steamed before being baked
Dizzjunarju għall-migraturiDictionary for Migrators
DIZZJUNARJU TAD-DATADATA DICTIONARY
Paġna turi 1. Misjuba 31 sentenzi frażi tqabbil dizzjunarju.Misjuba fl 0.374 ms.Memorji tat-traduzzjoni huma maħluqa mill-bniedem, iżda allinjati mill-kompjuter, li jistgħu jikkawżaw żbalji. Dawn jiġu minn ħafna sorsi u ma jiġux iċċekkjati. Għandha tiġi avżata.