pronunzja: IPA: [dɪtːsjʊˈnɐrjʊ]

Traduzzjonijiet fil Ingliż:

  • dictionary         
    (Noun  ) (noun   )
     
    publication that explains the meanings of an ordered list of words
  • vocabulary   
    (noun   )

Tifsiriet oħra:

 
dictionary

Frażijiet simili fl-dizzjunarju Malti Ingliż. (2)

dizzjunarju personalizzatcustom dictionary
għandi bżonn dizzjunarjuI need a dictionary;

    Uri declension

Eżempju sentenzi bi "dizzjunarju", memorja ta traduzzjoni

add example
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw ir-riżultati ta’ l-istħarriġ tas-Salmonella u l-MRSA elettronikament fil-forma ta’ data mhux ipproċessata bl-użu ta’ dizzjunarju tad-data u rekwiżiti tal-ġbir tad-data pprovduti mill-KummissjoniThe Member States shall submit the results of the Salmonella and MRSA surveys electronically to the Commission in the form of raw data using a data dictionary and data collection requirements established and provided by the Commission
Skont it-tifsira mogħtija fid-dizzjunarju Pollakk ippubblikat f’Vilnius fl-‧, normalment din kienet tirreferi għal-laħam tal-majjalAccording to the definition in the Polish dictionary published in Vilnius in ‧, it usually referred to pork
Magni ta’ l-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
F'istanzi oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet aċċettati komunement (dizzjunarjuElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings
Id-Dizzjunarju jispjega ċ-Ciauscolo bħala zalzett artab ħafna, magħmul mix-xaħam tal-majjal ta' kwalità għolja u laħam kkapuljat fin ħafna, miżjud bit-tewm u l-ħwawar għall-palat, kemxejn iffumigat, karatteristika tar-reġjun ta' Marche u jagħti d-data tal-‧ bħala s-sena li fiha oriġina l-isemThe Dictionary defines ciauscolo as a very soft sausage, made with high-quality pork fat and very finely mined meat, flavoured with garlic and spices, slightly smoked, characteristic of the Marches and dates the origin of the name to
Id-dizzjunarju tal-lingwa Taljana (Nuovissimo Palazzi, l-edizzjoni tal-‧), jiddefinixxi Bresaola bħala: laħam taċ-ċanga niexfa u mielħa tipika tal-ValtellinaPalazzi’s Novissimo dizionario della lingua italiana dictionary (‧ edition) defines bresaola as dried and salted beef typical of the Valtellina
Dizzjunarju għall-migraturiDictionary for Migrators
Le , jiddispjaċini , dan id- ” Dizzjunarju ta ’ ideat milqugħa ” huwa verament diffiċli biex issibu .No , I ’ m sorry , this Dictionary of received ideas is proving very hard to find .
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw ir-riżultati ta' l-investigazzjoni elettronikament fil-forma ta' data mhux ipproċessata bl-użu ta' dizzjunarju tad-data u formoli tal-ġbir tad-data pprovduti mill-KummissjoniThe Member States shall submit the results of the investigation electronically in the form of raw data using a data dictionary and data collection forms provided by the Commission
Magni tal-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
Fi żminijiet aktar riċenti, il-fama tal-prodott tintwera bl-inklużjoni tal-isem u l-ispjegazzjoni preċiża fid-Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Id-Dizzjunarju Zingarelli tal-Lingwa TaljanaIn more recent times, the fame of the product is demonstrated by the inclusion of the name and an accurate definition in the Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Zingarelli Dictionary of the Italian Language
L-isem jidher fil-Prūsų-lietuvių kalbų žodynas [id-Dizzjunarju mill-Prussu għal-Litwan] ta’ Theodor Lepner tal-‧ u fid-dizzjunarji mil-Litwan għall-Ġermaniż ippubblikati minn Philipp Ruhig fl-‧, Christian Moeleke fl-‧ u minn Friedrich Kurschat flThe name appears in Theodor Lepner’s Prūsų-lietuvių kalbų žodynas [Prussian-Lithuanian Dictionary] of ‧ and in Lithuanian-German dictionaries published by Philipp Ruhig in ‧, Christian Moeleke in ‧ and Friedrich Kurschat in
Dejta dettaljata individwali għal kull kampjun ittestjat bħala parti mill-pjan tat-teħid tal-kampjun; Din l-informazzjoni għandha tkun ippreżentata bħala dejta raffa billi jintuża d-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta previsti fl-Artikoluindividual detailed data for each sample tested as part of the sampling plan; that information must be submitted in as raw data using the Data Dictionary and the data collection forms provided for in Article
Insibu referenzi għal dan il-ġobon fil-kitbiet ta’ Jovellanos (tas-seklu XVIII); fid-Dizzjunarju Ġeografiku ta’ Madoz, ippubblikat fil-bidu tas-seklu ‧ u fil-Curso de Agricultura Elemental ta’ Dionisio Martín Ayuso, ippubblikat fl-aħħar tas-seklu XIXThere are references to this cheese in the writings of Jovellanos (‧th century); in the Diccionario Geográfico de Madoz (geographical dictionary of Madoz), published at the beginning of the ‧th century, and in the Curso de Agricultura Elemental (elementary agricultural course book) by Dionisio Martín Ayuso, published at the end of the ‧th century
Skont id-Dizzjunarju Etimoloġiku tal-Ilsien Sloven, gibanica hija tip ta' potica (kejk) magħmul fil-parti tal-Lvant tal-IslovenjaAccording to the Etymological Dictionary of the Slovenian Language, gibanica is a type of potica (cake) produced in the eastern part of Slovenia
F'postijiet oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet komunament aċċettati tagħhom (dizzjunarju), jekk ma tingħatax definizzjoni lokali għal kontroll partikolariElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings, unless a local definition for a particular control is given
Skont id-definizzjoni fl-iSłownik Staropolski (dizzjunarju tal-lingwa Pollakka qadima), obwarzanek hija 'tip ta' pasta bil-forma ta' romblu mdawwar ċirku, probabbilment imsajjar fil-fwar qabel ma tinħema'According to the definition in the Słownik Staropolski (dictionary of old Polish), an obwarzanek is a type of pastry in the form of a roll twisted into a ring, probably steamed before being baked
Bħal Manwal Bergey tal-Batterjoloġija Sistematika, Il-Ħmira, studju tassonomiku minn Lodder u Kreger van Rij, Ainsworth u Bisby Dizzjunarju tal-Fungi minn Hawksworth, Sutton u Ainsworth jew Il-Genus Aspergillus minn Raper u FennellSuch as Bergey
Ma kontx naf bih dan id-dizzjunarju mhux tas-soltu , tad-daħk .I didn ’ t really know much about this dictionary , it ’ s amusing .
il-kwalità ta ’ data fis-Sistema ta ’ informazzjoni komuni RELEX b ’ dizzjunarju ta ’ data uflussta ’ data ;— quality of data in CRIS with data dictionary and dataflow ;
ISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles – Implementation of WWH-OBD communication requirements – Part ‧ – Common message dictionary (Vetturi tat-triq – Implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' komunikazzjoni WWH-OBD – Parti ‧ – Dizzjunarju ta' messaġġi komuniISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles- Implementation of WWH-OBD communication requirements- Part ‧- Common message dictionary
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sat-‧ ta’ Novembru ‧ l-format tad-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta li jridu jintużaw fit-tfassil tar-rapport imsemmi fil-paragrafu ‧ mill-awtoritajiet kompetentiThe Commission shall establish by the ‧ November ‧ the format of the Data Dictionary and data collection forms to be used in the drawing up of the report referred to in paragraph ‧ by the competent authorities
It-taqsima tal-kliem / frażijiet isservi wkoll bħala dizzjunarju onlajn għall-kors .The word / phrase section also serves as an online dictionary for the course .
Paġna turi 1. Misjuba 36 sentenzi frażi tqabbil dizzjunarju.Misjuba fl 0.267 ms.Memorji tat-traduzzjoni huma maħluqa mill-bniedem, iżda allinjati mill-kompjuter, li jistgħu jikkawżaw żbalji. Dawn jiġu minn ħafna sorsi u ma jiġux iċċekkjati. Għandha tiġi avżata.