pronunzja: IPA: [dɪtːsjʊˈnɐrjʊ]

Traduzzjonijiet fil Ingliż:

  • dictionary         
    (Noun  ) (noun   )
     
    publication that explains the meanings of an ordered list of words
  • vocabulary   
    (noun   )

Tifsiriet oħra:

 
dictionary

Frażijiet simili fl-dizzjunarju Malti Ingliż. (2)

dizzjunarju personalizzatcustom dictionary
għandi bżonn dizzjunarjuI need a dictionary;

    Uri declension

Eżempju sentenzi bi "dizzjunarju", memorja ta traduzzjoni

add example
Skont id-Dizzjunarju Etimoloġiku tal-Ilsien Sloven, gibanica hija tip ta' potica (kejk) magħmul fil-parti tal-Lvant tal-IslovenjaAccording to the Etymological Dictionary of the Slovenian Language, gibanica is a type of potica (cake) produced in the eastern part of Slovenia
DIZZJUNARJU TAD-DATADATA DICTIONARY
* Ipertrofija tal-endometriju hija terminoloġija tad-dizzjunarju MedDRA li tirrappreżenta r-riżultati dwar il-ħxuna sonografika tal-endometriju* Endometrial hypertrophy is a MedDRA dictionary term that represents sonographic endometrial thickness findings
EMENDI GĦALL-APPENDIĊI ‧ (ID-DIZZJUNARJU TAD-DATAAMENDMENTS TO APPENDIX ‧ (DATA DICTIONARY
Fi żminijiet aktar riċenti, il-fama tal-prodott tintwera bl-inklużjoni tal-isem u l-ispjegazzjoni preċiża fid-Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Id-Dizzjunarju Zingarelli tal-Lingwa TaljanaIn more recent times, the fame of the product is demonstrated by the inclusion of the name and an accurate definition in the Dizionario Zingarelli della lingua italiana (Zingarelli Dictionary of the Italian Language
L-Istati Membri għandhom jippreżentaw ir-riżultati ta' l-investigazzjoni elettronikament fil-forma ta' data mhux ipproċessata bl-użu ta' dizzjunarju tad-data u formoli tal-ġbir tad-data pprovduti mill-KummissjoniThe Member States shall submit the results of the investigation electronically in the form of raw data using a data dictionary and data collection forms provided by the Commission
ISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles – Implementation of WWH-OBD communication requirements – Part ‧ – Common emissions-related data dictionary (Vetturi tat-triq – Implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' komunikazzjoni WWH-OBD – Parti ‧ – Dizzjunarju tad-data komuni relatata ma' l-emissjonijietISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles- Implementation of WWH-OBD communication requirements- Part ‧- Common emissions-related data dictionary
Id-Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar (‧-‧), (Dizzjunarju ġeografiku, statistiku u storiku ta' Spanja u l-proprjetà tagħha 'l barra minn xtutha (‧-‧)) ta' Pascual Madoz jagħti dan it-tagħrif dwar il-kultivazzjoni tal-ful fil-provinċja ta' León skont iċ-ċensiment tal-‧: ir-reġjun għandu produzzjoni ta' ‧ fanegas (kontenitur li jesa' ‧ kg) ta' fażola, li jiswew ‧ realesThe Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar (‧-‧) (Geographical statistical and historical dictionary of Spain and its overseas possessions (‧-‧)) by Pascual Madoz describes garden bean growing in the Province of Leon based on a census of ‧: the Province produces ‧ fanegas (‧ kg) of garden beans, valued at ‧ reales
F'istanzi oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet aċċettati komunement (dizzjunarjuElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sat-‧ ta’ Novembru ‧ l-format tad-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta li jridu jintużaw fit-tfassil tar-rapport imsemmi fil-paragrafu ‧ mill-awtoritajiet kompetentiThe Commission shall establish by the ‧ November ‧ the format of the Data Dictionary and data collection forms to be used in the drawing up of the report referred to in paragraph ‧ by the competent authorities
Id-Dizzjunarju jispjega ċ-Ciauscolo bħala zalzett artab ħafna, magħmul mix-xaħam tal-majjal ta' kwalità għolja u laħam kkapuljat fin ħafna, miżjud bit-tewm u l-ħwawar għall-palat, kemxejn iffumigat, karatteristika tar-reġjun ta' Marche u jagħti d-data tal-‧ bħala s-sena li fiha oriġina l-isemThe Dictionary defines ciauscolo as a very soft sausage, made with high-quality pork fat and very finely mined meat, flavoured with garlic and spices, slightly smoked, characteristic of the Marches and dates the origin of the name to
Skont id-definizzjoni fl-iSłownik Staropolski (dizzjunarju tal-lingwa Pollakka qadima), obwarzanek hija 'tip ta' pasta bil-forma ta' romblu mdawwar ċirku, probabbilment imsajjar fil-fwar qabel ma tinħema'According to the definition in the Słownik Staropolski (dictionary of old Polish), an obwarzanek is a type of pastry in the form of a roll twisted into a ring, probably steamed before being baked
Magni ta’ l-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
Dejta dettaljata individwali għal kull kampjun ittestjat bħala parti mill-pjan tat-teħid tal-kampjun; Din l-informazzjoni għandha tkun ippreżentata bħala dejta raffa billi jintuża d-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta previsti fl-Artikoluindividual detailed data for each sample tested as part of the sampling plan; that information must be submitted in as raw data using the Data Dictionary and the data collection forms provided for in Article
Dizzjunarju għall-migraturiDictionary for Migrators
Dan id-dizzjunarju u l-formoli se jiġu stabbiliti mill-KummissjoniThis dictionary and forms shall be established by the Commission
ISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles – Implementation of WWH-OBD communication requirements – Part ‧ – Common message dictionary (Vetturi tat-triq – Implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' komunikazzjoni WWH-OBD – Parti ‧ – Dizzjunarju ta' messaġġi komuniISO/PAS ‧-‧:‧ Road vehicles- Implementation of WWH-OBD communication requirements- Part ‧- Common message dictionary
Skont it-tifsira mogħtija fid-dizzjunarju Pollakk ippubblikat f’Vilnius fl-‧, normalment din kienet tirreferi għal-laħam tal-majjalAccording to the definition in the Polish dictionary published in Vilnius in ‧, it usually referred to pork
Jekk ir-riproduzzjoni ta' trade mark Komunitarja f'dizzjunarju, f'enċiklopedija jew f'xogħol ta' referenza simili tagħti l-impressjoni li din tikkostitwixxi l-isem ġeneriku tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade mark hija reġistrata, il-pubblikatur tax-xogħol għandu, fuq talba tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja, jagħmel ċert li sa mhux iktar tard mill-edizzjoni li jkun imiss tal-pubblikazzjoni, r-riproduzzjoni tat-trade mark tkun tinkludi indikazzjoni li din hija trade mark reġistrataIf the reproduction of a Community trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the Community trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark
F'postijiet oħrajn, il-kliem u t-termini jieħdu t-tifsiriet komunament aċċettati tagħhom (dizzjunarju), jekk ma tingħatax definizzjoni lokali għal kontroll partikolariElsewhere, words and terms take their commonly accepted (dictionary) meanings, unless a local definition for a particular control is given
Magni tal-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarjuElectrical machines with translation or dictionary functions
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sal-‧ ta’ Diċembru ‧ il-format tad-Dizzjunarju tad-Dejta u l-formoli tal-ġbir tad-dejta li jridu jintużaw fit-tfassil tar-rapport imsemmi fil-paragrafu ‧ mill-awtoritajiet kompetentiThe Commission shall establish by the ‧ December ‧ the format of the Data Dictionary and data collection forms to be used in the drawing up of the report referred to in paragraph ‧ by the competent authorities
Id-Deċiżjoni SCH/Kumm-ex ‧ rev. ipprovdiet ukoll li l-proċedura kompjuterizzata msemmija qabel għandha tiġi applikata skond il-prinċipji msemmija fid-dizzjunarju tad-data mehmuż maDecision SCH/Com-ex (‧ rev. also provided that the aforementioned computerised procedure should be applied pursuant to the principles laid down in the data dictionary attached thereto (contained in document SCH ‧ Vision (‧ rev. ‧, entitled
Bħal Manwal Bergey tal-Batterjoloġija Sistematika, Il-Ħmira, studju tassonomiku minn Lodder u Kreger van Rij, Ainsworth u Bisby Dizzjunarju tal-Fungi minn Hawksworth, Sutton u Ainsworth jew Il-Genus Aspergillus minn Raper u FennellSuch as Bergey
Paġna turi 1. Misjuba 31 sentenzi frażi tqabbil dizzjunarju.Misjuba fl 0.317 ms.Memorji tat-traduzzjoni huma maħluqa mill-bniedem, iżda allinjati mill-kompjuter, li jistgħu jikkawżaw żbalji. Dawn jiġu minn ħafna sorsi u ma jiġux iċċekkjati. Għandha tiġi avżata.